QR Code
ฟังรายการ
มุมมองคนดัง (B)

 

สายตาหรือความคิดของคนเราย่อมอยู่ในสภาวะมองกันคนละมุม

อาจจะบอกว่าไม่มีใคร "ถูก" หรือ "ผิด"

แต่อยู่ในลักษณะของการมองต่างมุม

หากจะเข้าใจไต้หวันอย่างลึกซึ้งถึงแก่นแล้ว

ก็ต้องติดตาม "มุมมองคนดัง" ทุกวันเสาร์ ทางอาร์ทีไอหมุนทันโลก

และทุกวันอาทิตย์ทางอาร์ทีไอเอเชียสัมพันธ์ 

รับรองว่าต้องเข้าใจไต้หวันมากยิ่งขึ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน 

 

 แสดงความคิดเห็นต่อรายการนี้ (tuei@rti.org.tw)

รู้จักผู้จัด