QR Code
ฟังรายการ
ชีพจรเศรษฐกิจ

 

 

       "เศรษฐกิจก้าวไกล ประชาสุขสันต์"  จับ "ชีพจรเศรษฐกิจ" สู่บันไดแห่งความผาสุก ทุกค่ำวันอังคารทางอาร์ทีไอหมุนทันโลก  

 

       แสดงความคิดเห็นต่อรายการนี้ที่ (tuei@rti.org.tw)

รู้จักผู้จัด