QR Code
 
ฟังรายการ
คนละไม้ คนละมือ(B)

รายการที่จะบอกเล่าเรารื่องราวและกิจกรรมดีๆต่างๆที่เกิดขึ้นในไต้หวัน เพื่อส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานให้พวกเรามีทรัยากรเหล่านี้ใช้ได้อย่างยั่งยื่น

รู้จักผู้จัด