QR Code
 
ฟังรายการ
คนละไม้คนละมือ(A)

รายการที่จะบอกเล่าเรารื่องราวและกิจกรรมดีๆต่างๆที่เกิดขึ้นในไต้หวัน เพื่อส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานให้พวกเรามีทรัยากรเหล่านี้ใช้ได้อย่างยั่งยื่น

 

รู้จักผู้จัด