QR Code

อนุมัติแล้วฟรีวีซ่าท่องเที่ยว 14 วัน ให้ไทย บรูไน และฟิลิปปินส์ ขยายเวลาเพิ่ม 1 ปี เริ่ม 1 สิงหาคมนี้

2018-07-12
  • อนุมัติแล้วฟรีวีซ่าท่องเที่ยว 14 วัน ให้ไทย บรูไน และฟิลิปปินส์ มีระยะเวลาทดลอง 1 ปี เริ่ม 1 สิงหาคมนี้

    อนุมัติแล้วฟรีวีซ่าท่องเที่ยว 14 วัน ให้ไทย บรูไน และฟิลิปปินส์ มีระยะเวลาทดลอง 1 ปี เริ่ม 1 สิงหาคมนี้

    อนุมัติแล้วฟรีวีซ่าท่องเที่ยว 14 วัน ให้ไทย บรูไน และฟิลิปปินส์ มีระยะเวลาทดลอง 1 ปี เริ่ม 1 สิงหาคมนี้ (圖:中央社)

           เพื่อให้นโยบายมุ่งใต้เดินหน้าต่อ ในวันนี้ (12 กรกฎาคม) กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน สาธารณรัฐจีน เปิดเผยว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและสภาบริหารไต้หวัน สาธารณรัฐจีน มีมติเห็นชอบร่วมกันพร้อมอนุมัติให้ขยายระยะเวลาทดลองมาตรการฟรีวีซ่าท่องเที่ยวออกไปอีก 1 ปี ให้กับประเทศไทย บรูไน และฟิลิปปินส์ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โดยมีสิทธิ์พำนักอาศัยอยู่ในไต้หวันเป็นระยะเวลา 14 วัน

           กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันได้ทำการประชุมหารือร่วมกับหลายภาคส่วน อาทิ ฝ่ายความมั่นคง, ตำรวจ, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, การท่องเที่ยว และฝ่ายเศรษฐกิจการค้า เป็นต้น เพื่อหามติที่เป็นเอกฉันท์ร่วมกันก่อนยื่นเรื่องเสนอต่อสภาบริหารไต้หวันเกี่ยวกับมาตรการฟรีวีซ่าให้ประเทศไทย บรูไน และฟิลิปปินส์ จนได้ข้อสรุปว่าอนุมัติให้ขยายระยะเวลาทดลองฟรีวีซ่าเพิ่มอีก 1 ปี พำนักอาศัยในไต้หวันได้ 14 วัน  สำหรับเอกสารที่ใช้ยื่นขอสิทธิ์ฟรีวีซ่าเข้าไต้หวันก็ยังคงประกอบด้วย หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน, ตั๋วโดยสารเครื่องบินหรือเรือขากลับหรือขาออกจากไต้หวันเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่นภายในกรอบเวลาที่กำหนด, เอกสารการจองห้องพักหรือสถานที่พำนักอาศัย, บุคคลที่สามารถติดต่อได้จริงในกรณีฉุกเฉิน และหลักฐานทางการเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่มีประวัติการทำผิดกฏหมายด้วย

           กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันกล่าวว่า จากสถิติเมื่อปีค.ศ.2017 ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคมไต้หวัน มีนักท่องเที่ยวที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศตามแผนนโยบายมุ่งใต้ เดินทางมาเยือนไต้หวันถึง 2,284,382 คนครั้ง ซึ่งเมื่อเทียบกับปีค.ศ.2016 ที่มีจำนวน 1,789,503 คนครั้ง เพิ่มขึ้น 27.65% 

 

相關圖片

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยมนภรณ์ ไชยวุฒิ ทีมข่าวอาร์ทีไอ