QR Code

แรงงานข้ามชาติได้เฮ ไต้หวันเตรียมแจกวีซ่าถาวร หากมีฝีมือพอ

2018-05-16
  • แรงงานข้ามชาติได้เฮ ไต้หวันเตรียมแจกวีซ่าถาวร หากมีฝีมือพอ

    แรงงานข้ามชาติได้เฮ ไต้หวันเตรียมแจกวีซ่าถาวร หากมีฝีมือพอ

    แรงงานข้ามชาติได้เฮ ไต้หวันเตรียมแจกวีซ่าถาวร หากมีฝีมือพอ
  • แรงงานข้ามชาติได้เฮ ไต้หวันเตรียมแจกวีซ่าถาวร หากมีฝีมือพอ

    แรงงานข้ามชาติได้เฮ ไต้หวันเตรียมแจกวีซ่าถาวร หากมีฝีมือพอ

    แรงงานข้ามชาติได้เฮ ไต้หวันเตรียมแจกวีซ่าถาวร หากมีฝีมือพอ

 

         สภาบริหารได้ประกาศเมื่อวานนี้ เกี่ยวกับแผนการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วย "เศรษฐกิจผู้อพยพใหม่" เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับกลางและช่างเทคนิคในไต้หวัน ซึ่งมีความต้องการสูงถึง 1.2 แสนคน ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎหมายนี้ เช่น ในกรณีที่เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาสายอาชีพในไต้หวัน จะต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาอย่างน้อยอาชีวะ หรือจบการฝึกอบรมอาชีพจากต่างประเทศ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ส่วนแรงงานต่างชาติช่างเทคนิคระดับล่างและกลาง ต้องเป็นผู้ทำงานในภาคอุตสาหกรรมหรือสวัสดิการสังคม มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 6 ปี ค่าจ้างอย่างน้อย 41,393 เอ็นที/เดือน ในส่วนที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรม ส่วนผู้ทำงานด้านสวัสดิการสังคม จะต้องได้รับค่าจ้างอย่างน้อย 32,000 เอ็นที/เดือน

            ส่วนในกรณีการว่าจ้างจากต่างประเทศโดยตรง จะต้องเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทหรือองค์กรต่างชาติ ทั้งนี้ บุคคลเหล่านี้จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในไต้หวัน และพำนักอาศัยในไต้หวันปีละอย่างน้อย 183 วัน ติดต่อกัน 7 ปี 

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงาน