QR Code

ผลสำรวจเผย ประชาชนไต้หวันเกือบ 80% พอใจผลงานรัฐบาลช่วยเหลือภัยพิบัติที่ฮัวเหลียน

2018-02-12
  • ประชาชนไต้หวันเกือบ 80% พอใจผลงานรัฐบาลช่วยเหลือภัยพิบัติที่ฮัวเหลียน

    ประชาชนไต้หวันเกือบ 80% พอใจผลงานรัฐบาลช่วยเหลือภัยพิบัติที่ฮัวเหลียน

    ความคิดเห็นต่อผลงานของประธานาธิบดีไช่อิงเหวินในการช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติที่ฮัวเหลียน ร้อยละ 73.4

     มูลนิธิคนรุ่นใหม่ไต้หวัน (Taiwan Nextgen Foundation) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ "ความพึงพอใจต่อผลงานของรัฐบาลจากเหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ฮัวเหลียน" พบว่าประชาชนสนับสนุนประธานาธิบดีไช่อิงเหวินร้อยละ 57.2 ไม่สนับสนุน ร้อยละ 37.7 พึงพอใจการบริหารงานของรัฐบาล ร้อยละ 51.2 ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 39.7 ทนายความหงเย่าหนาน (洪耀南) ประธานบริหารมูลนิธิคนรุ่นใหม่ไต้หวัน กล่าวว่า ก่อนที่หน่วยงานสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจะสอบถามความคิดเห็นประเด็นภัยพิบัติที่ฮัวเหลียน ได้มีการสอบถามผู้ตอบแบบสำรวจถึงเรื่องการสนับสนุนประธานาธิบดีไช่อิงเหวินก่อนและได้ผลลัพธ์ดังกล่าวข้างต้น ส่วนความคิดเห็นต่อผลงานของประธานาธิบดีไช่อิงเหวินในการช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติที่ฮัวเหลียน ร้อยละ 73.4 พึงพอใจ โดยมากกว่าร้อยละ 85 ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยที่ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินเสนอว่าหากบ้านเรือนของผู้ประสบภัยพิบัติไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ รัฐบาลจะใช้วิธีการสร้างที่อยู่อาศัยในรูปแบบของการเคหะที่พักพิงสำหรับผู้ประสบภัย

 

     สำหรับประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวม 60 ประเทศและองค์กรระดับสากลที่แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวในไต้หวันนั้น เมื่อสอบถามความคิดเห็นโดยไม่ได้มีการระบุว่ามีชื่อประเทศใดบ้าง ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 75.8 เชื่อว่า ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนและห่วงใยไต้หวันมากที่สุด รองลงมา คือ จีนแผ่นดินใหญ่ ร้อยละ 1.8 สิงคโปร์ ร้อยละ 0.8 และสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 0.6

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ