QR Code

ไต้หวันจะกำหนดการเรียนภาษาผู้มาอยู่ใหม่เป็นวิชาบังคับ

2017-10-13
  • ไต้หวันจะกำหนดการเรียนภาษาผู้มาอยู่ใหม่เป็นวิชาบังคับ

    ไต้หวันจะกำหนดการเรียนภาษาผู้มาอยู่ใหม่เป็นวิชาบังคับ

    CNA,Taiwan

การศึกษาภาคบังคับ 12 ปีของไต้หวันได้บรรจุการเรียนภาษาผู้มาอยู่ใหม่เป็นวิชาบังคับของนักเรียนชั้นประถม และเป็นวิชาเลือกของนักเรียนมัธยม เพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการวางแผนตำรา วิจัยและทดลองสอน คาดหวังทำให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์

ตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี ในอนาคตจะมีการบรรจุภาษาเวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย เมียนมาร์ กัมพูชามาเลเซีย และฟิลิปปินส์ให้นักเรียนประถมเรียนสัปดาห์ละ 1 คาบเรียน โดยให้นักเรียนเลือกภาษาตามความสมัครใจ

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ