QR Code

ลุ้นจัง! มาตรการผ่อนปรนวีซ่าให้ประเทศอาเซียนบรรลุผลดี กต.ไต้หวันเตรียมประเมินจะขยายมาตรการต่อหรือไม่

2017-03-20
  • ลุ้นจัง! มาตรการผ่อนปรนวีซ่าให้ประเทศอาเซียนบรรลุผลดี กต.ไต้หวันเตรียมประเมินจะขยายมาตรการต่อหรือไม่

    ลุ้นจัง! มาตรการผ่อนปรนวีซ่าให้ประเทศอาเซียนบรรลุผลดี กต.ไต้หวันเตรียมประเมินจะขยายมาตรการต่อหรือไม่

    กระทรวงการต่างประเทศจะเริ่มประเมินในปีนี้ว่าจะขยายมาตรการดังกล่าวต่อไปหรือไม่ โดยจะหาหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินจากสัมฤทธิผลของมาตรการและสถานการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้น

กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน สาธารณรัฐจีน เริ่มทดลองใช้มาตรการยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวให้ไทยและบรูไน พำนักในไต้หวันได้ 30 วัน ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ส่วนเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาได้รับมาตรการยกเว้นวีซ่าแบบมีเงื่อนไข และวีซ่าอิแบบเล็กทรอนิกส์ และเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ให้ฟิลิปปินส์ได้รับสิทธิขอวีซ่าแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ หลังจากประกาศใช้มาตรการเหล่านี้ จากสถิติของกรมการท่องเที่ยวไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ตั้งแต่เดือนส.ค.-ธ.ค. 2559 มีนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้นกว่า 150,000 คน อัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 22% ในจำนวนนี้ 3 ประเทศแรกที่มีอัตราเติบโตสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กัมพูชา ไทย และบรูไน

 

ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 20 มี.ค. นายจงเหวินเจิ้ง (鍾文正)  รองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน สาธารณรัฐจีน เข้ารายงานชี้แจ้งต่อคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติว่า กระทรวงการต่างประเทศจะเริ่มประเมินในปีนี้ว่าจะขยายมาตรการดังกล่าวต่อไปหรือไม่ โดยจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินจากสัมฤทธิผลของมาตรการและสถานการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการพิจารณาประเมินว่าควรให้สิทธิแก่ประเทศที่ยังไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า เช่น อินโดนีเซีย และประเทศในอาเซียนอีก 6 ประเทศ รวมถึงอินเดีย บังกลาเทศ ปากีสถาน ศรีลังกา เนปาล และภูฏาน หรือไม่อีกด้วย

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ