QR Code
รู้จักผู้จัด
รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ

เกิดที่จังหวัดสงขลา จบการศึกษาปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาพยาบาลและผดุงครรภ์ ทำงานเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 3 ปี เดินทางมาศึกษาภาษาจีนที่ไต้หวันตั้งแต่ปี 1990 เริ่มจัดรายการตั้งแต่ปี 2546 และทำงานด้านแปลเอกสาร ไทย-จีน จีน-ไทย

รู้จักผู้จัด
รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ
Program(s)